Thursday, July 30, 2009

ಆಧುನಿಕ ಗಾದೆಗಳು - ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ....

ಒಂದು ಹಳೆ ಗಾದೆ ಇದೆ ...ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರೂ ಅದು ಹೇಸಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ .
ಹೊಸ ಗಾದೆ :ಕಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೂ , ಕಾರು ಕಂಡಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲೆ ಕೂರುತ್ತಾನೆ !!

No comments:

Post a Comment