Thursday, March 4, 2010

KPSC(condition of service)Regulation Act,1957(as amended upto:31-07-09)(part5 last)

 


Your Mail works best with the New Yahoo Optimized IE8. Get it NOW!.

5 comments:

 1. I am an High school teacher in one of the government high school. I have completed 10 years of my service in the same post. I have not completed my necessary departmental examinations. Now I am 52 years old. Is it necessary to complete my departmental examinations to get my 10 years time bound increment ? or not please inform me about this regard

  ReplyDelete
 2. ನಾನು ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾದಿರಿ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ ೧೭-೯-೨೦೦೦ ರಂದು ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನು ಅಕೌಂಟ್ಸ ಲೋಯರ್‌ನು ೨೦೦೦ ರಂದು ರೇವೇನ್ಯೂ ಲೋಯರ್‌ನು ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ ಆಗಿದೇನೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಘೂಷಣೆ ಯಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕು

  ReplyDelete
 3. ನಾನು ಇ ಆಗಲೇ ಮುಂಬತ್ತಿ ಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಾಸ‌ ಆಗಿದೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಎನ ಮಾಡಬೇಕು

  ReplyDelete
 4. ಶಿಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾವದೇ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ

  ReplyDelete
 5. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ ಆಗಿದೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವದಿ ಘೂಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾ ನನಗೆ ನಿಯಮ ೩೨ ಬಂಡ್ತಿ ನೀಡ ಬಹುದೆ ಅದಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕು

  ReplyDelete